Ochrana osobních údajů

 

Společnost Trialog spol. s.r.o. si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím.

Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů. Ochrana Vašeho soukromí a Vašich údajů je pro nás zcela zásadní, a proto dbáme jak na bezpečnost našich interních systémů, tak na výběr našich partnerů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “Nařízení GDPR”).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Trialog spol. s r.o., se sídlem Chlumova 1, Jihlava, Česká republika. Naše IČO je 48909581 a jsme zapsáni v obchodním rejstříku Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11369.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme Vaše osobní údaje, např. jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje, sloužící pro vaši evidenci v databázi fotografické soutěže.

Kdo má přístup k údajům

Osobní údaje jsou zpracovávány firmou Trialog spol. s r.o. a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Trialogem.

Trialog spol. s r.o. dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí subjekt, který má k osobním údajům v rámci spolupráce s firmou Trialog přístup. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje potřebujeme pro splnění naší právní povinnosti při organizování fotografické soutěže a dalších příbuzných služeb (registrace uživatele do fotografické soutěže, registrace uživatelů na kurzy, marketing, zasílání newsletterů).

Co když osobní údaje odmítnete poskytnout

Když odmítnete osobní údaje poskytnout, nemůžeme vás bohužel zařadit do fotografické soutěže.

Po jako dobu osobní údaje zpracováváme

Jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Trialog a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které Trialog zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Trialog. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
  • Přístup k údajům, které jste poskytli Trialogu. V případě uplatnění tohoto práva Vám Trialog potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
  • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Trialog zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
  • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Trialog nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Trialog Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Trialogu k jinému subjektu, kdy Trialog předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

Dále mohou zákazníci Trialogu vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Trialog neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně vašich práv se na nás obraťte na kontaktech níže.

Bezpečnost

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Trialog e-mailem na adresu foto@trialog.cz, nebo doporučeným dopisem na adresu  Trialog spol. s r.o., Chlumova 1, 586 01 Jihlava, Česká republika.